Friday, 12 August 2022, 20:32

Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (АУ 1088)

Необходими документи

  1. Заявление по образец, подписано с електронен подпис в отделен файл
  2. Документ, удостоверяващ смъртта на практикуващото неконвенционални методи лице или съдебно решение за поставянето му под запрещение (при необходимост)
  3. Оригинал на издаденото удостоверение за регистрация от Столична РЗИ
  4. Пълномощно за упълномощено лице (ако не се подава лично)

Цена:

Няма такса

Срок за изпълнение:

7 дни

Електронно подаване
Информация за заявителя
Приложени документи
Прилагат се копия от документите, с които разполага: договор, фактура, касова бележка, гаранционна карта, документи от сервиз и др. Позволените файлови формати са .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rar, .zip, .txt, .jpg, .bmp, .gif, .tif
избери файл
Добавяне на още документи