Friday, 12 August 2022, 21:52

Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шумa (АУ 3047)

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Необходими документи

  1. Заявление по образец, подписано с електронен подпис в отделен файл
  2. Декларация, че са изпълнени изискванията на Закона за устройство на територията - при промяна на предназначението на помещението;
  3. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията;;
  4. Копие на документ, удостоверяващ правото за ползване на обекта;
  5. Протокол от извършено измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него

Цена:

40 лв.

Срок за изпълнение:

10 дни

Електронно подаване
Информация за заявителя
Приложени документи
Прилагат се копия от документите, с които разполага: договор, фактура, касова бележка, гаранционна карта, документи от сервиз и др. Позволените файлови формати са .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rar, .zip, .txt, .jpg, .bmp, .gif, .tif
избери файл
Добавяне на още документи
Метод на плащане