Friday, 12 August 2022, 22:01

Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК по чл. 81, ал. 2 от ЗЛЗ

Необходими документи

  1. Заявление по образец, подписано с електронен подпис в отделен файл
  2. Служебна бележка, удостоверяваща, че лицето работи в лечебно заведение за болнична помощ или становище от ръководителя на съответното лечебно заведение по чл.9 или чл.10 от ЗЛЗ, че дейността на лекаря в извънболничната помощ не нарушава дейността в съответното болнично заведение
  3. График за работа на съответния лекар/лекар по дентална медицина и декларация за минимален брой часове, в които ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ, но не по-малко от 10 часа седмично
    Забележка: При подаване на заявлението в СРЗИ може да бъде поискан допълнително документ за призната специалност на лекарите, които ще работят в лечебното заведение

Цена:

Няма такса

Срок за изпълнение:

7 дни

Електронно подаване
Информация за заявителя
Приложени документи
Прилагат се копия от документите, с които разполага: договор, фактура, касова бележка, гаранционна карта, документи от сервиз и др. Позволените файлови формати са .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rar, .zip, .txt, .jpg, .bmp, .gif, .tif
избери файл
Добавяне на още документи