вторник, 17 юли 2018, 08:30

Новини

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на дежурен здравен инспектор - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно). Сигналите, подадени в интервала от 22.00 до 8.00 ч. на денонощието, се записват след включване на гласовата поща. Същите се завеждат в инспекцията в началото на първия последващ работен ден и се обработват в съответствие с действащата процедура за орган...

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Относно: Поддържане на ефективен надзор на внасяните паразитози и предоставяне на информация за разпространението на кърлежи и насекоми с медицинско значение в страната. Уважаеми колеги, На основание писмо на МЗ №33-08-21 от 14.05.2018 г. с цел поддържане на ефективен надзор на внасяните паразитози, Ви информирам: (виж целия текст)  Анализ на НЦЗПБ за разпространение на вектори на инфекциозни болести в нашата страна ...

На вниманието на ръководителите на столичните лечебни заведения, общопрактикуващите лекари на територията на гр. София и Центъра за спешна медицинска помощ - София Препоръки

Във връзка с появили се в социалните мрежи спекулативни публикации за опасна за употреба вода в София, Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) уведомява, че показателите от извършвания постоянен (група А) и периодичен (група Б) мониторинг на водата са в норма. Питейната вода на територията на гр. София отговаря на изискванията за качество на водата. Стойностите на показателите от изследваните контролни проби са в съответствие с изискванията на Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. СРЗИ уверява всички жители и гости на столицата, че кон...

СЕЗОНЪТ НА КЪРЛЕЖИТЕ НАСТЪПИ!!! През рано настъпилия епидемичен за развитието на кърлежи сезон на 2018 г. м. ІІ – м.ІХ за територията на гр. София, когато са налице подходящите за развитието на кърлежи условия – висока влажност, висок тревостой и богата растителност, както и източници на кръв ( животни- кучета, котки, овце, кози или хора) нормално се завишава числеността от пасищни кърлежи от род.Ixodes, а оттам и увеличение на броя на сигналите за ухапани от кърлежи хора и животни. Те паразитират върху много групи гръбначни животни - /земноводни, влечуги, птици и бозайници/, пр...