петък, 25 май 2018, 19:29

Новини

Във връзка с появили се в социалните мрежи спекулативни публикации за опасна за употреба вода в София, Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) уведомява, че показателите от извършвания постоянен (група А) и периодичен (група Б) мониторинг на водата са в норма. Питейната вода на територията на гр. София отговаря на изискванията за качество на водата. Стойностите на показателите от изследваните контролни проби са в съответствие с изискванията на Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. СРЗИ уверява всички жители и гости на столицата, че кон...

В периода от 11.05.2018 г. до 30.06.2018 г. бланките за отчет на дейността по промоция на здраве през учебната 2017/2018 г. могат да бъдат изтеглени от рубрика „Промоция и профилактика“: - За децата от детските заведения - секция „Деца до 7 години“. - За учениците и децата до 7 г. от подготвителните групи в училищата - секция „Ученици“. Медицинските специалисти от детските заведения и училищата да предоставят попълнените бланки в периода до 30.06.2018 г., от 8.30 ч. до 9.30 ч. и от 15.30 ч. до 16.30 ч. в сградата на Столична РЗИ, ул. “Враня&rd...

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на дежурен здравен инспектор - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно). Сигналите, подадени в интервала от 22.00 до 8.00 ч. на денонощието, се записват след включване на гласовата поща. Същите се завеждат в инспекцията в началото на първия последващ работен ден и се обработват в съответствие с действащата процедура за орган...

СЕЗОНЪТ НА КЪРЛЕЖИТЕ НАСТЪПИ!!! През рано настъпилия епидемичен за развитието на кърлежи сезон на 2018 г. м. ІІ – м.ІХ за територията на гр. София, когато са налице подходящите за развитието на кърлежи условия – висока влажност, висок тревостой и богата растителност, както и източници на кръв ( животни- кучета, котки, овце, кози или хора) нормално се завишава числеността от пасищни кърлежи от род.Ixodes, а оттам и увеличение на броя на сигналите за ухапани от кърлежи хора и животни. Те паразитират върху много групи гръбначни животни - /земноводни, влечуги, птици и бозайници/, пр...

Относно: Необходимостта от предприемане на мерки по предложенията на ДАЗД за повишаване на информираността на медицинските специалисти от първичната извънболнична помощ във връзка със задължението им за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗЗД. пълен текст