Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на дежурен здравен инспектор - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно). Сигналите, подадени в интервала от 22.00 до 8.00 ч. на денонощието, се записват след включване на гласовата поща. Същите се завеждат в инспекцията в началото на първия последващ работен ден и се обработват в съответствие с действащата процедура за организация на работа с предложенията и сигналите (жалбите) в Столична РЗИ.

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец март 2018 г.

Дейност Хранителни обекти Нехранителни обекти Институции Лечебни и здравни заведения Общо
Брой проверки 187 2390 27 1301 3905
санкции 20 1     21
Проверени сигнали 103 26 3   132
От тях основателни 5 20 2   27

За месец март 2018 г. Столичната РЗИ е осъществила 3905 проверки в 3241 обекта. Проверени са 187 заведения за обществено хранене, 425 лечебни заведения, 876 заведения за извънболнична помощ, 200 аптеки и други нехранителни обекти. Съставни са 21 акта, 20 на физически лица и 1 на юредическо лице. Издадени са 6 наказателни постановления - 5 на физически и 1 на юридическо лице.

Здравните инспектори са се отзовали и на 132 постъпили в инспекцията сигнали, от които 27 са основателни.

Във връзка с чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказания не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.