Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на дежурен здравен инспектор - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно). Сигналите, подадени в интервала от 22.00 до 8.00 ч. на денонощието, се записват след включване на гласовата поща. Същите се завеждат в инспекцията в началото на първия последващ работен ден и се обработват в съответствие с действащата процедура за организация на работа с предложенията и сигналите (жалбите) в Столична РЗИ.

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец юни 2018 г.

Дейност Хранителни обекти Нехранителни обекти Институции Лечебни и здравни заведения Общо
Брой проверки 59 2544 57 1073 3733
санкции          
Проверени сигнали 31 14 2   47
От тях основателни 1 6     7

За месец юни 2018 г. Столичната РЗИ е осъществила 3733 проверки в 2877 обекта. Проверени са 59 заведения за обществено хранене, 377 лечебни заведения, 696 заведения за извънболнична помощ, 104 аптеки и други нехранителни обекти. Издадено е 1 наказателно постановление на юридическо лице.

Здравните инспектори са се отзовали и на 47 постъпили в инспекцията сигнали, от които 7 са основателни.

Във връзка с чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказания не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.