Формуляри и бланки

 ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на ЛЗ 

ЗАЯВЛЕНИЕ за пререгистрация на ЛЗ 

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване регистрацията на ЛЗ 

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на лицата, практикуващи неконвеционални методи 

ЗАЯВЛЕНИЕ за пререгистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи 

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване на лицата, практикуващи неконвенционални методи 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за болнично ЛЗ 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение на ЛЗ за извършване на дейности по асистирана репродукция

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на препис за ЛЗ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за разкриване, закриване или промяна състава на ЛКК 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за определяне състава на ЛКК

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за недостатъчност (по ЗЛЗ, чл.81, ал. 1) 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за недостатъчност (по ЗЛЗ, чл.81, ал. 2) 

ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на специални рецептурни бланки (зелени и жълти рецепти) - лекари

ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на рецептурни бланки по Наредба №34 (бели със синя лента) - лекари

СВЕДЕНИЕ за живородените, мъртвородените и умрелите - sv_00

СВЕДЕНИЕ за умрели деца под едногодишна възраст - sv_01

СВЕДЕНИЕ за умрели деца на възраст от 1 до 17 години - sv_02

СВЕДЕНИЕ за извършените аборти - sv_03

СВЕДЕНИЕ за легловия фонд в стационарите на лечебните заведения - sv_12

СВЕДЕНИЕ за случаите на остър инфаркт на миокарда - sv_15

СВЕДЕНИЕ за случаите на остра мозъчносъдова болест - sv_15а

СВЕДЕНИЕ за остри интоксикации, свързани с употреба на психоактивни вещества (наркотици и алкохол) - sv_33

ОТЧЕТ за заразните заболявания - otch_85

ОТЧЕТ за заразните заболявания по възраст - otch_85А

ОТЧЕТ за регистрираните заболявания от заразни болести, някои венерически болести и паразитози - otch_85G

ОТЧЕТ за изразходваните биопродукти - pril.7a